Concrete afspraken

In het schoolreglement staan de algemene rechten en plichten van de leerling, hun ouders en de school. Dit schoolreglement met bijlagen vind je terug op onze website onder "Onze school". Indien je een papieren versie wil, kan dit steeds worden gevraagd op het secretariaat.

Om echter de praktische uitvoering van dit reglement mogelijk te maken en zo de algemene gang van zaken op onze school naar behoren te laten verlopen, werden de belangrijkste praktische afspraken samengevat in onderstaande afsprakennota.
 

1. Van 's morgens tot 's avonds... 

1.1  Verplaatsing naar en van school
•  Leerlingen nemen de kortste weg naar en van school. Ook onderweg gedragen ze zich zoals het hoort.
•  Rondhangen, vechten, roken, aanstootgevend gedrag en vrijen in de buurt van de school, voor of na de lessen, kunnen niet, want dergelijke feiten schaden de goede naam en faam van onze school.

1.2  Toegang tot de school
•  Leerlingen gebruiken de hoofdingang van de campus aan de Stationsstraat 32.
•  Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. Rondslingerende fietsen maken immers een slordige indruk op buitenstaanders en vergroten het risico op diefstal.
                     
Alle fietsen moeten zorgvuldig gesloten worden. De school is NIET verantwoordelijk bij eventuele diefstal.

1.3  Morgenopvang
Leerlingen kunnen vanaf 7u.30 uur op school terecht. Vanaf 8.10u is er toezicht op de speelplaats.

1.4  Vóór het belsignaal
Na ACHT uur wachten leerlingen op de speelplaats (of bij zeer slecht weer in de polyvalente hal of de turnzaal) op het belsignaal. In de gangen rondhangen, naar lokalen gaan, e.d. is niet toegestaan. Enkel administratieve verplichtingen (afgeven van document op het leerlingensecretariaat) kunnen een uitzondering zijn. Ze vragen hiervoor ook toelating aan de toezichthoudende leerkracht.

1.5  De belsignalen                      
's Morgens wordt er, voor de aanvang van de lessen, om 8.25u gebeld. Bij het eerste belsignaal gaan leerlingen onmiddellijk in de rij staan en dan vertrekken ze samen met hun leerkracht in stilte naar je lokaal, zodat de lessen tijdig kunnen starten om 8.30u. Petten en mutsen worden afgezet!
Op elk moment dat je op de trap of in de gang bent, gedraag je je rustig en ordelijk.
Tenzij om medische redenen en na toelating van de directie wordt de lift niet gebruikt door de leerlingen.      
 
1.6  Te laat komen
Telaatkomers melden zich steeds op het secretariaat bij mevrouw Vandepoel voor een nota in de agenda. Zonder deze nota laat een leraar een laatkomer niet toe in de les. Van de ouders verwachten wij dat zij nagaan welke bus of trein hun zoon/dochter moet nemen om op tijd te komen.
De school aanvaardt niet dat leerlingen met opzet te laat komen.

1.7  Tijdens de lessen
Het lokaal mag NOOIT verlaten worden zonder toestemming van de leerkracht.
Het is niet toegelaten tijdens de lesuren naar het toilet te gaan.

In uitzonderlijke omstandigheden kan de leerkracht hiervoor toestemming geven.

Indien een leerling door zijn gedrag in de klas de les erg stoort, kan de leraar hem voor de rest van het lesuur uit de klas verwijderen. Hij zal zich dan onder begeleiding van een medeleerling melden op het leerlingensecretariaat of bij de directeur.

Ongehoord gedrag zowel in als buiten de les wordt niet aanvaard. Indien nodig neemt de school maatregelen.
Eten, snoepen en drinken gebeurt enkel tijdens de pauzes en niet meer ná het belsignaal en zeker niet in een leslokaal.
Hieruit volgt dan ook dat de frisdrank- en snoepautomaat tijdens de lessen of tijdens het wisselen van lokalen NIET gebruikt mag worden!
Ook kauwgom is niet toegelaten tijdens de lessen.

1.8  Wisselen van lokalen
Het wisselen van lokalen gebeurt in alle rust en orde. Lessen die gewoon doorlopen mogen immers niet gestoord worden door andere leerlingen. Steeds wordt de kortst mogelijk weg gevolgd.

1.9  Speeltijden
Tijdens de speeltijd verlaten de leerlingen de lokalen en de gangen en gaan onmiddellijk naar de speelplaats of de polyvalente hal.

Het is NIET toegestaan zonder begeleiding van een leerkracht in een klaslokaal of in de gangen te verblijven.

•  Na het aankopen van een drank of wafel begeven de leerlingen zich zo spoedig mogelijk naar de speelplaats.
•  Alleen bij slecht weer (regen, hagel, sneeuw, zeer strenge vorst, enz.) mogen de leerlingen in de polyvalente hal blijven tijdens de pauze.

Op de speelplaats vind je een afvalhuisje om lege blikjes in te gooien, groene vuilnisbakken om allerlei afval (verpakkingen van wafels, papier, fruitrestanten, …) in te gooien.

Werp je kauwgom niet op de grond! Wij houden niet van die vieze troep.

Het onderhouds- en poetspersoneel zorgt elke dag voor een propere school. Het minste wat je kan doen is respect hebben voor hun werk. Hou dus je klaslokaal, de gang, de speelplaats en de toiletten schoon. Voor het opruimen van de speelplaats wordt een beurtrol opgesteld.

Op de speelplaats mag gevoetbald worden met zachte ballen.

1.10  De middagpauze
De leerlingen kunnen frisdranken en/of broodjes bekomen.
De broodjes kunnen dagelijks besteld worden bij mevr. Vandepoel vóór het eerste lesuur.

1.11  Einde der lessen
Als een leerling de school om een (gegronde) reden vervroegd wil verlaten, dan nemen de ouders contact met de coördinator, mevrouw V. Vandepoel. Ze komen de leerling, in de mate van het mogelijke, persoonlijk op school afhalen. Indien dit niet kan, neemt de leerling de kortste weg terug naar huis.
Bij plotse ziekte of bij een ongeval worden de ouders verwittigd. De leerling mag enkel de school verlaten indien de ouders of een ander familielid de leerling kunnen afhalen.
Passende opvang of doorverwijzing is verzekerd. In geen enkel geval, mogen leerlingen op eigen houtje vroeger naar huis.

1.12  Uitstappen en extra activiteiten
De school organiseert heel wat educatieve uitstappen om het lesgebeuren aangenamer en interessanter te laten verlopen. Wanneer deze uitstappen gebeuren tijdens de normale lesuren, is deelname verplicht.
Leerlingen zijn ook buiten de normale lesuren bereid zich een tweetal keren per schooljaar in te zetten voor een extra schoolactiviteit.

Leerlingen die omwille van een gegronde reden niet kunnen deelnemen aan uitstappen of extra activiteiten, vragen hiervoor vooraf schriftelijke toestemming aan de directeur.


2. Gedrag en houding

2.1 Sociaal gedrag
Onze school werkt elke dag aan de opvoeding van jongeren. Veel aandacht wordt besteed aan het sociale gedrag van jongeren. Persoonlijke smaak en overtuiging worden door de school positief gewaardeerd, maar het mag in geen geval de bedoeling zijn om uit te dagen, inbreuk te plegen op de goede zeden of de vrijheid van anderen te belemmeren.

•  respect, beleefdheid, voorkomen tegenover directeur, leerkrachten, opvoeders en andere personeelsleden worden extra benadrukt. Ook tijdens extra muros activiteiten gedraag je je voorbeeldig.
•  schelden, pesten, brutaal taalgebruik, …. wordt nooit aanvaard.
•  elke handeling, in of buiten de school, die de naam en faam van de school in het gedrang brengt kunnen we niet appreciëren.
•  het is verboden om op het even welke manier politieke propaganda te voeren op onze school.
•  het is niet toegestaan duidelijke tekenen van je levensovertuiging te dragen.
•  het is niet toegelaten om abnormaal en/of aanstootgevend gekleed naar school te komen.
•  de omgang tussen de leerlingen dient op een behoorlijke wijze te gebeuren.
•  het is voor iedereen verboden om het even welk hoofddeksel te dragen in het schoolgebouw.
•  piercings en tatoeages kunnen we op school niet appreciëren.

2.2  Persoonlijke bezittingen
Wat een leerling niet nodig heeft voor de lessen, zoals gsm's, i-pods, … blijft best thuis. Bij eventueel verlies van kostbare voorwerpen kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden. De gsm’s zijn zeker uitgeschakeld tijdens de lessen.

2.3  Roken op school
In toepassing van de wettelijke bepalingen is het VERBODEN te roken op school. Druggebruik is vanzelfsprekend ontoelaatbaar. Dit verbod geldt niet alleen in alle lokalen maar ook in de gangen, polyvalente hal, speelplaats, refter, toiletten en de buitenoppervlakten van het domein.

2.4  Beschadigingen
We dulden niet dat onze mooie school met haar modern meubilair en uitrusting moedwillig bevuild of beschadigd wordt. Wij denken dan specifiek aan:

•  het beschrijven van gangen, sanitair, muren, banken, tafels, …
•  het vernielen van meubilair, radiatoren, sanitaire installaties, …
•  het beschadigen van de versieringen in de gangen;
•  het beschadigen van handboeken
•  het beschadigen van didactisch materiaal,…

Tegen leerlingen die dergelijke vandalenstreken uithalen, zal zeer streng opgetreden worden.

2.5  Pesten en cyberpesten
Pesten van medeleerlingen wordt niet geduld op onze school.
De school wil investeren in een positief leer-, werk- en leefklimaat.
Op een formele en informele manier wil de school het welbevinden en
de betrokkenheid van alle mensen versterken. De school kadert het
pestgedrag binnen de algemene aanpak van probleemgedrag. Bij
pestgedrag zullen regels afgesproken worden over hoe leerlingen met
elkaar omgaan. (antipest-contract)

Cyberpesten kunnen wij moeilijk opvolgen, maar ook deze vorm van pesten wordt niet aanvaard.

2.6  Diefstal
Om te vermijden dat je van diefstal het slachtoffer wordt, zal je geld en andere dure zaken steeds bij je houden. Of nog beter: laat ze zoveel mogelijk thuis.
Laat waardevolle dingen ook nooit onbeheerd in je boekentas of jas.
Bij ernstige gevallen wordt de politie verwittigd.

2.7  Meningsverschillen op school
Een meningsverschil laten uitmonden in een vechtpartij is nooit een goede oplossing voor een conflict. Daarom zullen vechtpartijen ernstig gesanctioneerd worden en soms ook leiden tot definitieve verwijdering uit de school.

2.8  Punten van gedrag
Het gedrag van onze leerlingen wordt in alle schoolse situaties beoordeeld. Niet alleen de houding en medewerking in de klas en op school zijn belangrijk, ook  tijdens de studie-uitstappen en andere buitenschoolse activiteiten wordt het gedrag beoordeeld.

Indien leerlingen op uitstap gaan zal de begeleidende leerkracht een afsprakennota opstellen die de ouders, leerlingen en betreffende leerkracht ondertekenen. Hiermee verklaren zij zich akkoord dat de afspraken nageleefd moeten worden.


3. Afwezigheden

Bij afwezigheden door ziekte voor een periode niet meer dan 3 opeenvolgende dagen mag er door de ouders een briefje opgemaakt worden.
Dit mag echter maar vier keer per schooljaar.

Is een leerling een volledige dag afwezig wegens ziekte:
•  Altijd telefonisch contact opnemen met het secretariaat vóór 8.30u op het nummer 012/671435.
•  Het is zeer belangrijk de afwezigheden te wettigen. Dit kan op basis van een geldig bewijsstuk zoals bijvoorbeeld een doktersattest dat ingediend wordt bij de schooldirectie.
•  De problematische afwezigheid, zoals spijbelen, kan voortaan enkel door de school gewettigd worden op basis van een concrete leerlingbegeleiding. Of de leerling het statuut van regelmatige leerling behoudt, hangt bijgevolg af van de bewijzen die de school kan voorleggen. (= bewijzen van de ernstige inspanningen die zij geleverd heeft om in samenwerking met het begeleidend CLB de vastgelopen situatie van de leerling te begeleiden en te remediëren).
•  Afwezigheden tijdens de examenperiode moeten op de dag zelf en voor de aanvang van het examen telefonisch gemeld worden aan het leerlingensecretariaat. Op de dag van terugkeer op de school moet deze afwezigheid gewettigd worden met een doktersattest.


4. Communicatie met de school

De school licht ouders in over uitstappen en andere activiteiten per brief, die voorzien is van een antwoordstrook. Wij vinden de persoonlijke contacten tussen ouders en de school zeer belangrijk. Het spreekt vanzelf dat ouders zich gedurende de normale lesuren tot de directeur of de coördinator mevr. V. Vandepoel kunnen wenden.

 

5. Smartschool

Via het gebruik van het intranetsysteem SMARTSCHOOL kunnen ouders en leerlingen communiceren met medeleerlingen en leerkrachten.
Pas op: handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of netetiquette worden door de school niet aanvaard.
Ouders hebben steeds de mogelijkheid om dagelijks punten van toetsen en taken via Smartschool (Skore) te bekijken.
Ouders worden hiervoor begin september op school uitgenodigd voor een infoavond over dit systeem.
De school gebruikt de digitale agenda in Smartschool om leerlingen in te lichten over lessen, opdrachten en toetsen.

 

6. Examens

De punten voor het Dagelijks Werk zijn het resultaat van mondelinge en schriftelijke overhoringen, taken, inzet, huiswerk, … Elk vak krijgt een punt op 10.
Er zijn twee rapporten voor Dagelijks Werk per schooljaar.

De punten voor de EXAMENS geven weer of de leerstof van de voorbije maanden voldoende gekend is. Elk vak krijgt een punt op 100.
Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport met de behaalde resultaten voor de Examens.


7. Leerlingensecretariaat

Formulieren en documenten kunnen op het secretariaat afgehaald of binnengebracht worden tijdens de speeltijden of na het beëindigen van het laatste lesuur.
Gevonden voorwerpen worden op het secretariaat afgegeven.

 

8. Toiletten

Tijdens de lesuren krijgen leerlingen slechts in uitzonderlijke geval¬len de toelating krijgen om naar het toilet te gaan. Het spreekt voor zich dat sanitaire installaties, WC -papier, handdoek, .... niet mogen misbruikt worden.


9. Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd voor (enkel lichamelijke verwondingen):
•  ongevallen op school
•  ongevallen op weg naar school of van school naar huis (dit is de veiligste weg; de veiligste weg is daarom niet de kortste)
•  ongevallen tijdens buiten- en naschoolse activiteiten ingericht door de school
•  ongevallen bij een klasuitstap
De ouders blijven wel burgerlijk aansprakelijk voor hun kinderen wanneer ze langs de weg een ongeval veroorzaken of ergens schade aanrichten t.o.v. derden.
In dergelijke gevallen moet de familiale verzekering tussenkomen.
Stoffelijke schade (bijv. gebroken monturen) wordt vergoed tot een bepaald bedrag. Gebroken lenzen en brilglazen als gevolg van een ongeval worden volledig vergoed.
Jassen, fietsen, boekentassen, … vallen NIET onder de schoolverzekering!
 
 
Wat doet u wanneer uw kind slachtoffer is van een ongeval?
1.  U verwittigt onmiddellijk de directie, het secretariaat of een leerkracht (onmiddellijk = dezelfde dag nog of maximum één dag later).
2.  U haalt een verzekeringsformulier op het leerlingensecretariaat.
3.  Met dit formulier gaat u naar de dokter of het ziekenhuis.
4.  De behandelende geneesheer vult dit formulier in.
5.  U brengt het ingevulde formulier terug binnen.
6.  De school stuurt dit formulier door naar ETHIAS (de verzekeringsmaatschappij).
7.  U krijgt hiervan een kopie. Dit dient u zelf te bewaren.
8.  ETHIAS stuurt het dossiernummer naar de school.
9.  U krijgt dat nummer van de school.
10.U gaat met uw onkostennota´s naar het ziekenfonds. De school stuurt alles door naar ETHIAS.
11.Het dossier wordt volledig afgesloten op uw aanvraag.
 

Goede afspraken maken goede vrienden!


We wensen je alvast een fijn schooljaar!


Sigi Roosen           Vanessa Vandepoel
directeur                coördinator