Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

Sinds 1 september 2015 kiest onze school ervoor om onze leerlingen een CLIL-traject aan te bieden. CLIL staat voor Content & Language Integrated Learning en houdt in dat lessen in een vreemde taal aangeboden worden.  Zo is het voor leerlingen mogelijk om een vak zoals geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde of plastische opvoeding in het Frans of het Engels te volgen.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die een CLIL-traject volgen op allerlei vlakken vooruitgang boeken. Uiteraard beheersen ze het Frans of het Engels beter, maar ze beheersen ook de vakinhoud beter. Een leerling die zelfs een moeilijk vak als wiskunde in het Frans volgt, zal aan het einde van de rit zowel beter scoren voor Frans als voor wiskunde. Dit heeft twee oorzaken: enerzijds weten we uit onderzoek dat bepaalde gebieden van de hersenen zich beter en sneller ontwikkelen, anderzijds speelt ook de manier waarop een CLIL-les is opgebouwd een belangrijke rol. Leerlingen volgen een les in een vreemde taal op een actievere manier en de leerstof wordt vaker herhaald door de leerkrachten.

Wij kiezen voor CLIL omdat we ervan overtuigd zijn dat leerlingen een goede talenkennis nodig hebben in het verdere leven. Bovendien bereiden we hen met dit CLIL-traject optimaal voor op verdere studies: aan hogescholen en universiteiten worden immers steeds vaker lessen gedoceerd in het Frans of het Engels.

CLIL, omdat meertaligheid meer kansen biedt.