Schoolraad 2e en 3e graad 

Borgloon, 14 oktober 16

 

 

Geachte

 

De ambtstermijn van de huidige schoolraad loopt dit schooljaar ten einde en bijgevolg dient er dit jaar een nieuwe schoolraad verkozen te worden.

 

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit 3 personeelsleden, 3 ouders en 2 vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. Vanaf 1 september 2015 maken ook leerlingen deel uit van de schoolraad. De zetelende leerlingenraad kan deze leerlingen aanduiden en voorziet de procedure hiervoor in het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. Meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarigen zijn stemgerechtigd, maar niet verkiesbaar.

 

Hoe stelt u zich kandidaat? Op het secretariaat van de school kan u een formulier bekomen (KR1) om zich kandidaat te stellen. De kandidaturen voor rechtstreekse verkiezingen moeten uiterlijk 31 oktober 2016 ingediend worden op één van onderstaande adressen:

                        GO! Atheneum Tongeren                          GO! Atheneum Borgloon

                        Moerenstraat 4                                           Stationsstraat 32

                        3700 Tongeren                                           3840 Borgloon

 

De rechtstreekse verkiezingen vinden plaats van 1 tot 12 december 2016. Personen uit socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk in op uiterlijk 1 februari 2017.

 

Meer details vindt u in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs in het hoofdstuk over de schoolraad. De volledige tekst van het kiesreglement kan geraadpleegd worden op www.g-o.be/verkiezingschoolraad of ligt ter inzage op het secretariaat van de school, tezamen met de lijsten van de kiesgerechtigden en van de potentiële kandidaten.

 

Met vriendelijke groet

 

Sigi Roosen

directeur